Contents Shortcuts Global Menu Shortcuts

Restaurants

HOME Travel Assistant Restaurants

Restaurants

Hamjibak Restaurant
Hamjibak Restaurant
 • Address: 238, Jungang-ro, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Tel: 943-3177
 • Main menu: Bossam (Napa Wraps with Pork), Duck
Byeoljang Garden
Byeoljang Garden
 • Address: 1494, Chungjeol-ro, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Tel: 942-3312
 • Main menu: Korean table d'hote
Useongsan-hoegwan
Useongsan-hoegwan
 • Address: 9, Chilgapsan-ro 8-gil, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Tel: 944-1222
 • Main menu: Grilled Spareribs
Yangmyeong-sikdang
Yangmyeong-sikdang
 • Address: 1991, Chungjeol-ro, Bibong-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Tel: 943-6881
 • Main menu: Set Menu
Gamasot-hoegwan
Gamasot-hoegwan
 • Address: 19, Jungang-ro 11-gil, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Tel: 942-9829
 • Main menu: Grilled Eel
Omi-sikdang
Omi-sikdang
 • Address: 4, Jungang-ro 9-gil, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Tel: 943-2325
 • Main menu: Set Menu with Soft Tofu
Dami
Dami
 • Address: 156, Chilgapsan-ro, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Tel: 942-7500
 • Main menu: Stone Pot Table D'hote
Jageun-nongwon
Jageun-nongwon
 • Address: 51-60, Jungmugunguk-ro, Bibong-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Tel: 943-3760
 • Main menu: Steamed Sumac Chicken
Kkachinaedungji Garden
Kkachinaedungji Garden
 • Address: 5-47, Sasuteo-gil, Jangpyeong-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Tel: 943-0008
 • Main menu: Spicy King Crab Soup
Hwansojip
Hwansojip
 • Address: 83, Janggok-gil, Daechi-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Tel: 943-7728
 • Main menu: Sumac Chicken
Daraejeong-hoegwan
Daraejeong-hoegwan
 • Address: 4-1, Jungang-ro 11-gil, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Tel: 942-4787
 • Main menu: Grilled Spareribs
Haeoreum
Haeoreum
 • Address: 59-6, Chilgapsan-ro, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Tel: 943-1292
 • Main menu: Grilled Spareribs, Beef Sirloin, Short Rib Soup
Kkachinae Heungbu Garden
Kkachinae Heungbu Garden
 • Address: 115-8, Sasuteo-gil, Daechi-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Tel: 943-1640
 • Main menu: King Crab Soup
Anigol Garden
Anigol Garden
 • Address: 72-22, Janggok-gil, Daechi-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Tel: 943-6766
 • Main menu: Sumac Chicken, Whole Chicken Soup, Braised Spicy Chicken
Chilgapsan Matjip
Chilgapsan Matjip
 • Address: 119-39, Janggok-gil, Daechi-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Tel: 943-5912
 • Main menu: Wild Vegetable Bibimbap, Mushroom Casserole
Gomokjeong
Gomokjeong
 • Address: 668-19, Chilgapsan-ro, Daechi-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Tel: 943-3828
 • Main menu: Western Food
Chilgapsangol
Chilgapsangol
 • Address: 147, Janggok-gil, Daechi-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Tel: 942-7211
 • Main menu: Korean Table D'hote
Hanumyeongga Eoullim
Hanumyeongga Eoullim
 • Address: 13, Chilgapsan-ro 8-gil, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Tel: 942-1592
 • Main menu: Korean Beef
Cheongyang Im Kkeok-jeong
Cheongyang Im Kkeok-jeong
 • Address: 71, Goriseomdeul-gil, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Tel: 943-0101
 • Main menu: Korean Beef
Sangoljjagi
Sangoljjagi
 • Address: 143-54, Janggok-gil, Daechi-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Tel: 942-2900
 • Main menu: Wild Vegetable Bibimbap
Chilgapsanmaru
Chilgapsanmaru
 • Address: 73, Goriseomdeul-gil, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Tel: 943-8585
 • Main menu: Set Menu of Stone Pot and Wrap, Chilgapsan-maru Wrap, Grilled Spareribs
Chilgansan Clean Hanwoo Town
Chilgansan Clean Hanwoo Town
 • Address: 775-1, Rokpyeongyongdang-ro, Bibong-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Tel: 942-5681
 • Main menu: Korean Beef