Contents Shortcuts Global Menu Shortcuts

Lịch sử

HOME Giới thiệu về Cheongyang Lịch sử

History

Thời kỳ Tam Hàn

Khi xã hội xuất hiện liên minh các bộ lạc ở khu vực thuộc Mahan, có nước Guro nằm ở đồng bằng Goli của lưu vực Jichoen, nước Salo nằm ở đồng bằng Yongcheon của lưu vực Muhanchoen.

Thời kỳ Baekje

Phía đông núi Chilgap có Yeolgi-hyeon nằm ở khu vực Jeongsan-myeon, Mog-myeon, Cheongnam-myeon, Jangpyeong-myeon ; Phía tây núi Chilgap có Golyang Buli-hyeon chiếm giữ khu vực Daechi-myeon, Ungog-myeon, và một phần Namyang-myeon của Cheongyang-eub ; Sasilyang-hyeon thuộc khu vực Bibong, Hwaseong-myeon và Janggok-myeon của Hongseong-gun ; chính vì vậy bây giờ Cheongyang-gun có khu vực của 3 tỉnh thời Baekje.

Thời kỳ Silla

Trong 29 tỉnh Ung-ju thuộc Ungjin dodog-bu thì Yeolgi-hyeon đổi tên thành Yeolseong-hyeon, Golyangbuli-hyeon đổi tên thành Cheongjeong-hyeon, Sasilyang-hyeon đổi tên thành Sinlyang-hyeon, có khu vực 3 quận giống thời Baekje.

Thời kỳ Goryeo

Cheongjeong-hyeon đổi tên thành Cheongyang-hyeon, Yeolseong-hyeon đổi tên thành Jeongsan-hyeon, Sinlyang-hyeon đổi tên thành Ryeoyang-hyeon ; Khi cải tổ khu vực hành chính thời Seongjong thì chia thành 10 Do, 12 Ju , 510 Hyeon, lúc đó Cheongyang-gun đặt Kammu thành Cheongyang, và Jeongsan-hyeon thuộc Hanam-do, cũng đặt Kammu vào Ryeoyang-hyeon. Năm thứ 9 (1018) Hyeongjong đời thứ 8, theo cải cách chế độ địa phương Cheongyang-hyeon trực thuộc Cheonan-bu ; Sau đó nó thuộc vào Yanggwang-do và vào năm thứ 5 Gongminwang Yanggwang-do được gọi là Chungcheong-do. Vì khách bộ hành đi lại nhiều nên trong toàn nước có 22 con đường chính , trong đó ở Cheongyang có Yuyang-yeog (Jeongsan) và Geumjeong-yeog (Namyang)

Thời kỳ Jocheon

Năm thứ 13 Thái Tông (năm 1413) Cheongyang-hyeon trở thành Jeongsan-hyeon, năm thứ 5 Hyeonjong đời 18 (năm 1664) theo cải cách hệ thống địa phương Cheongyang-hyeon kết hợp với Jeongsan-hyeon và trở thành Cheongyang-hyeon. Năm 32 vua Gojong (năm 1895) theo cải cách chế độ hành chính Cheongyang-hyeon và Jeongsan-hyeon trở thành các quận, Cheongyang-gun quản lý 9 myeon gồm có Dongsang, Dongha, Seosang, Seoha, Namsang, Namha, Buksang, Bukha, Eubnae ; Jeongsan-gun quản lý 8 myeon gồm có Daebak, Baekgok, Bokdong, Inghwadal, Cheongso, Jangchon, Gwanhyeon, Jeonkok.

Sau năm 1900

Năm 1914, do việc sáp nhập và tách ra của quận và xã nên Cheongyang-gun và Jeongsan-gun sáp nhập với nhau và trở thành Cheongyang-gun ; 4 xã là : Hwaseong, Yeoguhyang, Eolbang, Sangjeon của Hongju-gun, một phần của Geoncheon-ri, Pyeong-dong, Bangok-ri của Seongdong-myeon Gongju-gun, Jindu-ri Bantan-myeon Gongju-gun, Gulyong-ri Doseong-hyeon Buyeo-gun, một phần Geumgang-ri Gongdong-myeon và một phần của Inam-myeon Daeheung-gun sát nhập với nhau. 10 xã là : Eubnae-myeon, Ungog-myeon, Daechi-myeon, Jeongsan-myeon, Mog-myeon, Cheongjang-myeon, Jeoggog-myeon, Sayang-myeon, Hwaseong-myeon, Bibong-myeon quản lý 115 lý. Năm 1942 Cheongchang-myeon đổi tên thành Cheongnam-myeon và Eubnaemyeon sửa lại gọi là Cheongyang-myeon.

Sau độc lập
  • Năm 1973, 2 lý là Cheongsu, Hagdang của Bibong-myeon được sáp nhập vào Cheongyang-myeon.
  • Năm 1979, Cheongyang-myeon thăng lên là Cheongyang-eub
  • Tháng 1 năm 1987, Jeoggog-myeon đổi tên thành Jangpyeong-myeon, Sayang-myeon đổi tên thành Myeonmyeong
  • Ngày 31 tháng 12 năm 1991, 2 lý là Jangpyeong-myeon và jeoggog đổi tên thành Dolim-ri
  • Ngày 2 tháng 11 năm 1992, Phân thành 5 lý Eubnae của Cheongyang-eub, 2 lý của Jeognu 3 lý của Songbang
  • Ngày 13 tháng 8 năm 2009, thành lập mới Jangpyeong-ri jangpyeong-myeon, hiện tại đang có 183 lý