Contents Shortcuts Global Menu Shortcuts

Chỗ ở

HOME hướng dẫn viên du lịch Chỗ ở

Chỗ ở

Nau Motel
Nau Motel
 • Địa chỉ: 7, Jungang-ro 9-gil, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-6049
 • Số lượng phòng: 18
Chilgap Motel
Chilgap Motel
 • Địa chỉ: 90, Jeonghyeon-gil, Jeongsan-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-5002
 • Số lượng phòng: 17
Crystal Motel
Crystal Motel
 • Địa chỉ: 9, Chilgapsan-ro 11-gil, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-6612
 • Số lượng phòng: 19
Hyangsu Motel
Hyangsu Motel
 • Địa chỉ: 1806, Chilgapsan-ro, Daechi-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-8077
 • Số lượng phòng: 22
Kume Kungjoen Motel
Kume Kungjoen Motel
 • Địa chỉ: 419-2, Chilgapsan-ro, Daechi-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-8255
 • Số lượng phòng: 17
Baekakgwan Motel
Baekakgwan Motel
 • Địa chỉ: 1806, Chilgapsan-ro, Daechi-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-8881
 • Số lượng phòng: 26
Rejeondeu Motel(Legend Motel)
Rejeondeu Motel(Legend Motel)
 • Địa chỉ: 8, Chilgapsan-ro 8-gil, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-9333
 • Số lượng phòng: 31
Eden Motel
Eden Motel
 • Địa chỉ: 1390, Chungjeol-ro, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 942-7971
 • Số lượng phòng: 32
Shain Park
Shain Park
 • Địa chỉ: 1314, Chungui-ro, Jeongsan-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-9008
 • Số lượng phòng: 19
Paradise Motel
Paradise Motel
 • Địa chỉ: 424-6, Chilgapsan-ro, Daechi-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-2233
 • Số lượng phòng:
Nhà nghỉ Kumho Jang
Nhà nghỉ Kumho Jang
 • Địa chỉ: 14, Jungang-ro 12-gil, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-2465
 • Số lượng phòng: 20
Hotel Chilgapsan Chalet
Hotel Chilgapsan Chalet
 • Địa chỉ: 57, Hantigogae-gil, Daechi-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 942-2000
 • Số lượng phòng: 45
Nhà nghỉ Radunjang
Nhà nghỉ Radunjang
 • Địa chỉ: 11, Jungang-ro 9-gil, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 942-0651
 • Số lượng phòng: 15
Green Park
Green Park
 • Địa chỉ: 9, Jungang-ro 9-gil, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-6398
 • Số lượng phòng: 15
Alps Park
Alps Park
 • Địa chỉ: 1258, Chilgapsan-ro, Daechi-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-7234
 • Số lượng phòng: 29
Spapia Motel
Spapia Motel
 • Địa chỉ: 8, Jungang-ro 12-gil, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 944-0505
 • Số lượng phòng: 30
Hanmaeum Motel
Hanmaeum Motel
 • Địa chỉ: 6, Chilgapsan-ro 8-gil, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-0057,0067
 • Số lượng phòng: 25
Carib Motel
Carib Motel
 • Địa chỉ: 5-6, Chilgapsan-ro 5-gil, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 942-1655
 • Số lượng phòng: 28
Cheongdo Motel
Cheongdo Motel
 • Địa chỉ: 9-7, Hyoja-gil, Jeongsan-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
 • Số điện thoại: 943-7411
 • Số lượng phòng: