Contents Shortcuts Global Menu Shortcuts

Linh vật

HOME Giới thiệu về Cheongyang Biểu tượng Linh vật

Chàng trai ớt và nàng câu kỷ tử

Tên: Chàng trai ớt và nàng câu kỷ tử
Ý nghĩa

Là linh vật của Cheongyang gun, ‘chàng trai ớt và nàng câu kỷ tử’ bắt nguồn từ ớt và câu kỷ tử, đặc sản nổi tiếng của xứ chúng tôi, đã được thiết kế bằng nét thân thiện và đơn giản theo cảm xúc hiện đại và được thể hiện một cách dễ thấy. Linh vật mới này sẽ được dùng phổ biến trong ngành hành chính cũng như các ngành khác để nâng cao hình ảnh của Cheongyang gun

Các loại linh vật được ứng dụng(10 loại)
고추도령 구기낭자 응용형A

JPG Download AI Download